روابط اقتصادی ایران و سوریه نباید به مبادله کالا محدود شود