ممنوعیت واردات خودرو به سوریه فقط مربوط به ایران نیست