اللغة العربیة
معرفی شرکت های سوریه

معرفی شرکت های سوریه

                                                                            مرکز انرژی تجدیدپذیر                                                                              شرکت البدر

                                                                               

.

.

                        شرکت صنایع خانگی جود                                                                 شرکت گروه المتین                                                                             شرکت هاربر

                                                 

 .

.

               شرکت مهندسی تهویه مطبوع کیندا                                                      شرکت الاتحاد للکهرباء                                                                     شرکت جود

                                              

.

.

                                    شرکت زنوبیا                                                                        شرکت رنگ بوبس                                                                        شرکت راجحا میکا

                                              

.

.

                                 شرکت تاج الدین                                                                            شرکت بزره                                                                           شرکت بحبوح

                                                                  

.

.

                                      شرکت برکات                                                                            شرکت الحایک                                                                         شرکت عالم مواد البناء

                                                      

.

.

                            شرکت آی جی اس                                                    شرکت سیرامیک بلقیس                                                        شرکت خطیب                    

                                               

       .

.

                                   شرکت فلاح                                                                              شرکت اسناد                                                                                  شرکت میرا