اللغة العربیة
خدمات ما

خدمات ما

مرکز ما به دنبال حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود فضای اقتصادی با ایجاد فرصت‌های مشارکت و همکاری، برگزاری جلسات بین صاحبان مؤسسات صنعتی و تجار سوری و ایرانی و تشویق سرمایه‌گذاری است که منجر به توسعه همکاری‌های اقتصادی در کشور برادر می‌شود. 

حمایت و برگزاری از نشست‌ها و کنفرانس‌های اقتصادی که به توسعه اقتصاد دو کشور منجر شود، هماهنگی کامل سفرهای هیئت‌ها دولتی؛ بازرگانی و تجاری، تبادل تجربیات بین دو کشور، ارائه مطالعات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری در سوریه، بررسی و رصد اقتصاد سوریه در همه اشکال و فعالیت بر روی توسعه آن.