اللغة العربیة
گردشگری سوریه

گردشگری سوریه

                                                                                                                      قلعه شیزر

                                                                                           

.

.       

                              شهر باستانی بُصری                                                       مسجد اموی دمشق                                                            باستانی پالمیرا   

                                             

.

.

                                      شهر حلب                                                                           شهر باستانی دمشق                                                              سوریه سرزمین زیباىى ها

                                             

.     

.

                           السمرا، استان لاذقیه                                                            الکفرون، حومه استان طرطوس                                                        گردشگری سوریه     

                                                                                   

.

..