اللغة العربیة
چند‌ پرده تا سوریه

چند‌ پرده تا سوریه

                                                                                            

تیزر - مجموعه مستند «چند‌ پرده تا سوریه» چند پرده تا سوریه - قسمت 1 چند پرده تا سوریه - قسمت 2
چند پرده تا سوریه - قسمت 3