dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. گزارش فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه در سال 2022
اللغة العربیة
گزارش فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه در سال 2022

گزارش فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه در سال 2022

صنعت برق یکی از زیرساخت‌های مهمی است که برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری ضروری است. سوریه قصد دارد با بازسازی صنعت برق خود زمینه رونق گرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری در این کشور را فراهم آورد. برای این کار سوریه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی و توسعه
صنعت برق می‌باشد.
با توجه به شرایط موجود در سوریه، ایران جزو معدود کشورهایی است که به دلیل برخورداری از توانایی فنی مناسب، می‌تواند در احداث نیروگاه برق و بازسازی شبکه انتقال و توزیع برق در سوریه مشارکت نماید. پروژه‌های کلیدی معرفی شده از جانب وزارت برق سوریه عبارتند از:


بازسازی چهار واحد نیروگاهی مرکز محرده با ظرفیت کلی 567 مگاوات در استان حما
بازسازی واحدهای دوم، سوم و چهارم حلب با ظرفیت کلی 600 مگا وات
احداث نیروگاه (مزرعه) برق بادی با ظرفیت 100 مگا وات در استان حمص سایت قطینه
احداث نیروگاه (مزرعه) برق خورشیدی با ظرفیت 100 مگاوات در منطقه طریفاوی استان حلب
• پروژه بازسازی نیروگاه برق بانیاس


دولت سوریه برای این منظور قصد دارد از روش EPC+F برای عقد قرارداد اقدام نماید. سوابق قبلی سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت برق سوریه نشنان می‌دهد که دولت این کشور تامین مالی صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار را در قالب تسهیلات با دوره تنفس یک ساله و در دوره زمانی بین 5 تا 7 ساله به سرمایه‌گذار باز می‌گرداند. بازپرداخت تسهیلات
عملاً سه ماه بعد از بهره‌برداری از نیروگاه شروع خواهد شد. اما به هر حال مدل قراردادها با طرف سوری قابل مذاکره بوده و هر قراردادی باید منافع سرمایه‌گذار را تامین کند.
ضنمناً با توجه به آن که کشورهای همسایه سوریه ازجمله عراق و لبنان نیز در تأمین برق خود دچار مشکل هسنتند،
مشارکت در بازسازی صنعت برق سوریه می‌تواند زمینه‌ساز صادرات برق از طریق سوریه به این کشورها بشود. لازم به ذکر است کلیه اعداد و مشخصات ارایه شده در این گزار ش از جانب طرف سوری می‌باشد که می‌بایست توسط کارشناسان سرمایه‌گذار به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. ضنمناً پیشنهادات فنی و مالی برای هر پروژه توسط سرمایه گذار ارایه خواهد شد که در فرآیند مذاکرات قراردادی با دولت سوریه نهایی خواهد شد.
ضمنا هیئت سرمایه‎‌گذاری سوریه نیز لیستی از پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در زمینه برق معرفی کرد که عبارتند از:


بازسازی واحدهای  2؛ 3؛ 4  در نیروگاه دولتی تولید برق حلب
بازسازی نیروگاه گازی در شرکت دولتی تولید برق حلب
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت 4 مگاوات
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت 23 مگاوات
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت 6 مگاوا ت
ایجاد نیروگاه فتوولتاشیک (خورشیدی) در منطقه قاره
تصفیه زباله و تولید کمپوست در قلمو ن
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک (خورشیدی) با ظرفیت 10 مگاوات
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک (خورشیدی) با ظرفیت 25 مگاوات
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک (خورشیدی) با ظرفیت 40 مگاوات
اجرای نیروگاه فتوولتاشیک (خورشیدی) با ظرفیت 100 مگاوات
نیروگاه بادی برای تولید برق


توزیع جغرافیایی شرکت‌های تولید برق - زیر مجموعه موسسه تولید برق سوریه

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تولید برق در سوریه قبل از جنگ

ردیف

نام شرکت

تولید کل مگا وات

نوع سوخت

تاریخ شروع کار

توربین­های بخاری

1

شرکت تولید محرده

630

نفت گاز

1979 1978

2

شرکت تولید بانیاس

670

نفت سنگین

1982 -1987

3

شرکت تشرین حرارتی

400

نفت گاز

1993 1994

4

شرکت تولید حلب

1065

نفت سنگین-گاز

نیاز به بازسازی دارد

5

شرکت تولید الزاره

660

نفت سنگین-گاز

2000

توربین­های گازی

6

شرک السویدیه

172

گاز

1988-1989

6

شرکت التیم

96

گاز

متوقف شد (نا امن)

7

تشرین گازی*

225

گاز

1995

8

توسعه بانیاس*

277

گاز

2010

توربین­های سیکل ترکیبی

9

شرکت تولید جندر

702

گاز

1994 1995

10

توسعه جندر *

480

گاز

2011

11

شرکت تولید الناصریه

480

گاز

1995 2007

12

شرکت تولید زیزون

487.5

گاز

2007 خراب است

13

شرکت تولید دیرعلی

750

گاز

2008 -2009

14

توسعه تشرین*

450

گاز

2008 2009

15

توسعه دیرعلی*

70

گاز

2009

مجموع کل: 8244.5 مگا وات

دوربیهای کوچک دیگری وجود دارد که با گازوئیل کار می کند و در توان کل تولیدی کشور سوریه حساب نمی شود

16

محرده

25

گازوئیل

1988

17

بانیاس

34

گازوئیل

1988

18

حلب

30

گازوئیل

1997

توان واقعی تولید انرژی برق در سوریه طی سنوات گذشته و سال 2022

ردیف

نام شرکت

ظرفیت اسمی- مگا وات

تولید در سال 2017

تولید در سال 2020

تولید در سال 2022

نوع سوخت

تاریخ شروع کار

توربین­های بخاری

1

شرکت تولید محرده

660

200

160

75

نفت گاز

1979 -1988

2

شرکت تولید بانیاس

670

380

290

280

گاز

1982 1987

3

شرکت تشرین حرارتی

400

300

290

120

نفت گاز

1993 1994

4

شرکت تولید حلب

1065

0

0

150

نفت سنگین-گاز

1997

5

شرکت تولید الزاره

660

500

530

430

نفت سنگین-گاز

2000

توربین­های گازی

6

شرک السویدیه

172

60

40

80

گاز

1988 1989

7

شرکت التیم

96

0

54

0

گاز

1991

8

     تشرین گازی*

220

200

200

0

گاز

1995

9

   توسعه بانیاس*

260

260

113

125

گاز

2010

توربین­های سیکل ترکیبی

10

شرکت تولید جندر

702

600

628

280

گاز

1994 1995

11

توسعه جندر *

435

420

390

235

گاز

2011

12

شرکت تولید الناصریه

480

300

330

0

گاز

1995 2007

13

شرکت تولید زیزون

487.5

0

0

0

گاز

2007 تعطیل

14

شرکت تولید دیرعلی

750

360

567

290

گاز

2008 2009

15

توسعه تشرین*

435

410

370

555

گاز

2009

16

توسعه دیرعلی*

750

700

519

0

گاز

2013

مجموع کل

8243

4690

4481

2620