اللغة العربیة

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

مشخصات نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

عنوان رویداد
سوریه
Event
نمایشگاه
موضوع
نمایشگاه تخصصی پوشاک و منسوجات ساخت سوریه
محل برگزاری
مدینة المعارض دمشق
برگزارکنندگان
اتحاد غرف الصناعة السوریة
توضیحات تکمیلی
19 - 22 /1 / 2023

تستتتتت