اللغة العربیة

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

مشخصات نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

# عنوان رویداد Event موضوع محل برگزاری برگزارکنندگان توضیحات تکمیلی
1. لتکنولوجیا الطباعة PRINTING TECHNOLOGY نمایشگاه تخصصی فناوری چاپ و ملزومات مدینة المعارض دمشق معارض سوریه 2023/5/28-24
2. فود إکسبو FOOD EXPO نمایشگاه صنایع غذایی و بسته بندی مدینة المعارض دمشق معارض سوریه 2023/5/22-26
3. نمایشگاه فناوری نمایشگاه فناوری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات مدینة المعارض دمشق گروه عربی (Arabian group) 2023/6/7-11
4. نمایشگاه - BUILDEX نمایشگاه ساختمان بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان و ساخت و ساز - BUILDEX مدینة المعارض ، دمشق گروه عربی (Arabian group) 2023/6/11-7
5. نمایشگاه تخصصی سوریه نمایشگاه زیرساخت نمایشگاه بین‌المللی ساختمان، ساخت و ساز و زیرساخت سوریه مدینة المعارض ، دمشق شرکت طیاره (TAYARA) 2023/5/15-11
6. نمایشگاه ChemExpo صنایع شیمیایی سومین نمایشگاه صنایع شیمیایی - ChemExpo مدینة المعارض ، دمشق وزارت صنعت و شرکت نمایشگاهی مشهدانی 2023/5/10-13
7. نمایشگاه SyriaPlast صنایع پلاستیک سوریه چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع پلاستیک سوریه - سیریا پلاست SyriaPlast مدینة المعارض ، دمشق وزارت صنعت و شرکت نمایشگاهی مشهدانی 2023/4/26-29
8. منسوجات ساخت سوریه نمایشگاه منسوجات نمایشگاه تخصصی پوشاک و منسوجات ساخت سوریه مدینة المعارض دمشق اتحاد غرف الصناعة السوریة 2023/3/5-2

تستتتتت