۱۴۰۳/۰۱/۱۱

محافل اقتصادی: تمدید اجرای مصوبه 238 با اصلاحات آن برای افزایش بهره وری و تحریک فعالیت اقتصادی مهم است.

دکتر عبدالقادر جوخدار وزیر صنعت سوریه با صدور مصوبه شماره 476 اجرای مصوبه شماره 238 را تا پایان سال 2024 تمدید کرد. واصلاح ماده اول به شرح زیر می‌باشد: ((اجازه دادن به همه شرکت های صنعتی که از نظر نوع صنعت و محصول مشابه هم دیگر هستند به استثنای صنعت (پارچه‌های بافتنی)) برای امکان فروش بخشی از مواد خام وارد شده یا ساخت آن توسط خود، بین همکدیگر مشروط بر اینکه این کار در یک بخش صنعتی مشابه انجام شود وبیش از 30 درصد ارزش مواد وارداتی نباشد.
محافل اقتصادی: تمدید اجرای مصوبه 238 با اصلاحات آن برای افزایش بهره وری و تحریک فعالیت اقتصادی مهم است.


  این امر پس از ارسال درخواست کتبی صنعتگر واردکننده به اتاق صنعت مربوطه و اخذ موافقت اداره صنعت مربوطه برای آن صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه الثورة

امتیاز شما