۱۴۰۱/۱۰/۱۴

فعال‌سازی مجدد خط زمینی بین دو کشور برادر سوریه و عراق

با هدف تسهیل مکانیسم کار، توسعه کار شرکت‌ها، ساماندهی بخش حمل و نقل و کلیه بخش‌ها و فعالیت هایی که به ترغیب حرکت تجاری و حمایت از اقتصاد ملی کمک کند.

متن نامه

وزارت حمل و نقل جهت صدور مجوز ورود (چندین‌بار) به اراضی عراق برای صاحبان شرکت‌های حمل و نقل و تمام فعالیت‌های اقتصادی کارهای تجاری بین دو کشور انجام می‌دهد. به اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در سوریه و انجمن حمل و نقل و توسعه ملی دستور (تکلیف) کرده است.
خواهشمند است با دفتر اتحادیه یا دفتر انجمن جهت ارائه اطلاعات و مدارک مطلوب تماس گرفته شود.
1. اسم شرکت یا مؤسسه با شماره تماس
2. کپی گذرنامه راننده با شماره موبایل
3. کپی از مدارک خودرو (پیش شرط اینکه خودرو برای انجام کار از لحاظ فنی قابل قبول باشد)

سپس درخواست‌های شما در قالب یک لیست به وزارت حمل و نقل جهت اجرای کار ارسال خواهد شد.

امتیاز شما