اللغة العربیة

نمایشگاه‌های اقتصادی بین‌المللی

جستجوی پیشرفته
# عنوان رویداد Event موضوع محل برگزاری برگزارکنندگان توضیحات تکمیلی
1. سوریه نمایشگاه نمایشگاه تخصصی پوشاک و منسوجات ساخت سوریه مدینة المعارض دمشق اتحاد غرف الصناعة السوریة 19 - 22 /1 / 2023