۱۴۰۱/۱۰/۱۵

وزارت اقتصاد سوریه: تمدید معافیت واردات از بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم شماره 9636/6480/10 مورخ 20/12/2022 وزارت اقتصاد سوریه مبنی بر تمدید اجرای مصوبه 3 سال 2014 مبنی بر معافیت واردات بخش دولتی از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عربی سوریه از عوارض و مالیات تا تاریخ 2023/6/30.

تصمیم شماره 9636/6480/10 مورخ 20/12/2022 وزارت اقتصاد سوریه 

امتیاز شما